6. hrvatski slavistički kongres

Upute za oblikovanje rada

Cjeloviti radovi nastali na osnovi referata izloženih na Šestome hrvatskome slavističkome kongresu bit će objavljeni u Zborniku radova nakon postupka anonimne recenzije. Uredništvo Zbornika proslijedit će svaki rad na dvije anonimne recenzije, a autori će nakon postupka recenzije biti obaviješteni o konačnome statusu i kategorizaciji rada.

Svi radovi mogu obasezati najviše 16 autorskih kartica (1 arak), uključujući popis literature i sažetke na hrvatskome i jednome stranome jeziku. Radovi većega opsega bit će vraćeni na doradu prije postupka recenzije. U prilogu se nalaze detaljne upute za oblikovanje rada.

Upute za tehničko oblikovanje rada

Radovi se predaju u dva primjerka, jedan u programu MS Word, a drugi u pdf-obliku. Prvi, tekstovni dokument služi uredništvu za daljnju grafičku pripremu, dok pdf-dokument odlazi recenzentima. Iz tog razloga dokumenti trebaju biti oblikovani različito. Dokument napisan u doc-formatu (MS word 97 ili novija inačica) treba sadržavati sve uobičajene elemente, od naslova do sažetka na stranome jeziku. Treba biti pisan tipom slova Times New Roman, veličinom slova 12 tipografskih točaka i proredom 1,5. Stranice trebaju biti obrojčane u objema inačicama. Drugi dokument (u pdf-formatu) ne smije imati naslov niti imena autora, a u cijelome radu treba prikriti bilo koju vezu s autorom rada. Tako primjerice prilikom navođenja vlastite literature u tekstu imena autora trebaju biti sakrivena zvjezdicama, a slično treba postupati i s drugim mjestima u tekstu koji bi otkrili identitet autora (primjerice pozivanje na prethodna istraživanja). Recenzentima će na taj način biti umanjena mogućnost prepoznavanja autora, a sami autori imaju zajamčenu anonimnost prilikom recenzentskoga postupka. Sam naslov rada recenzentima će biti poznat nakon slanja recenzije tako da mogu, ako je potrebno, dati i komentar o mogućoj doradi naslova.