6. hrvatski slavistički kongres

Prijava referata

U nastavku se nalazi elektronička prijava referata za Šesti hrvatski slavistički kongres. Nužno je odabrati jednu od ponuđenih tematskih sekcija, a zatim predati informacije o naslovu referata te o autoru (može ih biti i više). Sažetak treba sadržavati bitne informacije o referatu (teorijski okvir, metodologija, područje istraživanja, doprinos i sl.) i ne smije prelaziti 1.800 slovnih znakova (s razmacima). Također je potrebno unijeti naslov i sažetak rada na jednom stranom jeziku.

Programski će odbor po završetku prijava napraviti izbor referata za Kongres slijedeći kriterije tematske prikladnosti, znanstvene i stručne relevantnosti teme te teorijskog i metodološkog okvira prijavljenog referata.

Na Šestome hrvatskome slavističkome kongresu referati će se izlagati u tematskim sekcijama ili na zajedničkim panel-diskusijama. Organizatori skupa raspodijelit će prijavljene i prihvaćene referate s obzirom na njihovu tematiku. O tehničkim pojedinostima (trajanje izlaganja, pomoćni mediji) sudionici će biti obaviješteni po prihvaćanju njihova referata.


Obrazac za prijavu

Tematska sekcija


Naslov referata

Naslov referata na stranom jeziku

Ime i prezime prvog autora

Adresa e-pošte prvog autora

Ime i prezime drugog autora (ako je rad u suautorstvu)

Adresa e-pošte drugog autora (ako je rad u suautorstvu)

Tekst sažetka

Tekst sažetka na stranom jeziku